Op 2 november openen we de Maand van de 1000 Voorbeelden in Den Haag en Arnhem. In beide steden doen we dat in het provinciehuis. In Zuid Holland treden we op bij de conferentie van de provinciale Human Capital Agenda met als kernthema: ‘Samen bouwen aan een verbeterde arbeidsmarkt: Brede welvaart kan niet zonder sociale innovatie.’

De Zuid Hollandse Human Capital Agenda is een initiatief van inmiddels meer dan 100 organisaties (ondernemers, onderwijs en overheden, waaronder de provincie). Deze partners hebben zich verenigd binnen de Economic Board Zuid Holland (EBZ). Dit samenwerkingsverband zet zich in voor het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de economie en het vestigingsklimaat in de provincie.

De EBZ heeft een economische groeiagenda ontwikkeld om de grote transities van deze tijd (denk aan de energietransitie, maar bijvoorbeeld ook de demografische ontwikkelingen) op een constructieve manier het hoofd te kunnen bieden. Als deel van de groeiagenda wordt ook ingezet op Human Capital. Er is vanuit de EBZ een taskforce gevormd, ondersteund door een programmateam.

Human Capital Agenda
We vroegen de manager van dat team, Henk Bakker, naar de doelstellingen van de Human Capital Agenda. “De EBZ is een initiatief van de triple helix partners: overheid, onderwijs en ondernemers.”

Ook voor de provincie is dit een belangrijk voertuig voor de realisatie van het provinciale economische beleid. “Samenwerking en gedeeld eigenaarschap van de uitdagingen zijn belangrijk en daarom zetten we er ook samen onze schouders onder.”

De doelstellingen van de EBZ zijn verwoord in de Groeiagenda Zuid-Holland, die erop is gericht bedrijven en mensen klaar en wendbaar te maken voor de toekomst. “Daarbinnen is Human Capital Agenda gericht is op de aanwezigheid van menskracht en de juiste skills, het gaat dus om economisch aangevlogen arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid, met hele concrete, kwantitatieve en meetbare doelstellingen.”

Doelstellingen
Onder andere gaat het daarbij om het ondersteunen van 3.000 bedrijven, het opleiden van 40.000 werkenden, zijinstroom en 40.000 niet-werkenden aan het werk helpen (onbenut talent). “Daartoe hebben we HCA-deelakkoorden gesloten, bijvoorbeeld over intersectorale mobiliteit, instroom in de techniek en over scholing, zoals op het vlak van digitalisering.”

En het werkt, zegt Bakker. “Ook blijkens onafhankelijk onderzoek dat we via de EUR (SEOR) hebben laten uitvoeren. De concrete doelstellingen zijn te monitoren en de resultaten zijn goed. De formule werkt. We zijn nu vijf jaar bezig en voegen concrete economische en maatschappelijke waarde toe aan Zuid Holland.”

De HCA werkt volgens twee sporen: DOEN en BOUWEN. Met ‘doen’ bedoelt Bakker de concrete projecten waar werkgevers, werkenden en werkzoekenden direct van profiteren. Met ‘bouwen’ bedoelt hij een samenhangende set aan initiatieven die leiden tot structurele verbetering van de werking van de arbeidsmarkt.

“Daarbij gaat het om systemische verandering, door onder andere toekomstgericht te werken aan een samenhangende, transparante arbeidsmarktinfrastructuur. Denk onder andere aan allianties, bijvoorbeeld de Techniekcoalitie Zuid-Holland, de LLO alliantie van de vijf ROC’s en samenwerking met en tussen de zeven Arbeidsmarktregio’s in Zuid-Holland. Zo zorgen we voor minder versnippering in de aanpak, voor meer slagkracht op grotere schaal en voor duurzame impact van de Human Capital Agenda.”

Conferentie Human Capital event, relatie met Brede Welvaart
Met de conferentie van 2 november wordt stilgestaan bij het vijfjarig bestaan van de Human Capital Agenda, maar het gaat om meer dan alleen het vieren van de behaalde resultaten met de bedrijven, kennisinstellingen en overheden die zich hebben aangesloten bij de HCA. “We willen ook nieuwe bouwstenen verzamelen voor de routekaart voor de toekomst, de stip op de horizon”

Martine Schuijer zal de Maand van de 1000 Voorbeelden openen tijdens deze bijeenkomst

Want volgens Bakker staat Zuid Holland, evenals de andere provincies, voor enorme uitdagingen. “We willen toe naar een duurzame economie. Je zit onder andere met de gigantische klimaatopgave en bouwopgave. En een demografie die verandert. Grote pensioenuitstroom. Artificial Intelligence zal ook steeds meer gevolgen voor mensen en bedrijven hebben. Intussen benutten we het aanwezige potentieel ook nog onvoldoende, zowel voor wat betreft niet werkenden, als parttimers. Op 2 november reflecteren we op wat en wie we hiervoor verder nodig hebben.”

‘Brede welvaart en daarvoor nodige sociale innovatie’ is daarbij het kernthema van de conferentie. “Voor mij betekent brede welvaart uiteindelijk dat de iedereen wint. Dat iedereen profiteert van een voorspoedige economische ontwikkeling van de Zuid-Holland. Veranderingen in de economie bieden ook volop kansen.”

1000 Voorbeelden
En daar ligt volgens Bakker een duidelijk raakvlak met ‘Op naar de 125.000 banen’ en de ‘Maand van de 1000 Voorbeelden’. Bakker is trots gastheer van de openingsbijeenkomst in het provinciehuis te zijn. “Een van de speerpunten van de Human Capital Agenda is het benutten van onbenut talent.”

Daar zit een overeenkomst met de doelstellingen van ‘Op naar de 125.000 banen’. “De Agenda heeft al bereikt dat Zuid-Holland, dat eerst in de benchmark op een schamele negende plaats stond, inmiddels al is opgeklommen naar een zevende plaats. En we gaan door. We hebben iedereen nodig. Een inclusieve arbeidsmarkt is nadrukkelijk een van de kerndoelen van onze HCA.”

Samen op reis
Ook in de aanpak ziet hij een overeenkomst. Bakker geeft aan dat een van zijn belangrijkste rollen als programmamanager Human Capital Agenda is om samen met de overige leden van team, met de EBZ-Taskforce Human Capital en met alle andere partners veranderingen aan te stoten. “Dat kun je alleen doen door– in ons geval – de triple helix-partijen effectief en duurzaam aan je te binden. Van tijd tot tijd een conferentie om de voortgang en volgende acties te bespreken maakt onderdeel uit van dat ‘samen op reis zijn’ van alle partners.”

Daarmee zorg je volgens Bakker ook voor breed eigenaarschap. En dat noemt hij dè kritische succesfactor van een Human Capital Agenda. “Dat doen we bijvoorbeeld ook op 2 november. En door het sluiten van allianties, mits gericht op concrete gezamenlijke acties, zorg je voor een sneeuwbaleffect. En dat geldt natuurlijk ook voor het verspreiden van de boodschap rondom inclusie en de Banenafspraak.”