Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden dit jaar. Dat is een oproep aan werkgevers en bemiddelaars, maar natuurlijk ook aan de politiek. Op zoek naar een antwoord op de plannen van de politieke partijen, hebben wij de diverse verkiezingsprogramma’s uitgekamd. Vandaag: SGP.

Voor de SGP ligt het heel principieel dat er in onze samenleving altijd ruimte moet zijn en blijven voor kwetsbare mensen.

Omzien naar elkaar is een opgave waar we allemaal voor staan, vinden de Staatkundig Gereformeerden. De overheid gaat stigmatisering van mensen met een beperking actief tegen. ‘In een land dat elke vorm van beperking of gebrek wil uitbannen, wil je niet leven’, staat in het jongste verkiezingsprogramma.

Wat de SGP betreft moet iedereen kunnen meedoen in onze samenleving. Ook mensen die chronisch ziek, verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn. Wat er nodig is om de situatie van mensen met een beperking te verbeteren staat volgens de partij in het VN-verdrag Handicap. Het actieprogramma Onbeperkt meedoen! moet volgens haar worden voortgezet en geïntensiveerd zodat er merkbare verbeteringen komen.

Inclusieagenda
Zo moet het kabinet gemeenten aansporen werk te maken van een lokale ‘inclusieagenda’ om mensen met een beperking beter in staat te stellen deel te nemen aan het openbare leven. De landelijke overheid stelt hiervoor minimumeisen vast, bijvoorbeeld als het gaat om parkeerbeleid, toegankelijkheid van publieke gebouwen en speeltuinen voor kinderen met een beperking. Gemeenten werken dit uit in samenspraak met betrokkenen zelf.

Werkgelegenheid
Volgens de SGP bieden deze tijden van arbeidskrapte iedereen de kans om mee te doen. Daarom stelt zij onder meer voor:

• De overheid lanceert een werkoffensief om mensen die nu aan de kant zitten weer aan een baan te helpen. Voor hen die niet (meer) kunnen werken, dienen er voldoende beschutte werkplekken te zijn.
• De overheid ontwikkelt in samenspraak met sociale partners een langjarig perspectief op hoe wordt omgegaan met de arbeidskrapte, aangezien de vergrijzing de krapte voorlopig alleen maar zal doen toenemen.

Verder moeten werkgevers erop kunnen rekenen dat eenvoudige ondersteuning beschikbaar is wanneer zij werknemers met een beperking in dienst nemen. Zo moet de no-riskpolis breed beschikbaar zijn.

Zoals afgesproken bij de uitvoering van het sociaal akkoord krijgen werkgevers het wettelijk recht om mensen met een beperking in dienst te nemen tegen betaling van het minimumloon.

Jongeren uit het praktijkonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs moeten automatisch in het doelgroepenregister komen, zodat werkgevers kunnen rekenen op de nodige ondersteuning en voordelen. Betrokkene moet de mogelijkheid hebben zichzelf uit dat register te laten verwijderen.

Daarnaast kunnen werkgevers oudere werknemers gedurende het eerste jaar zonder werkgeverslasten in dienst nemen tegen betaling van het minimumloon. Dit op voorwaarde dat zij na een jaar een vast dienstverband tegen cao-loon garanderen.

Banenafspraak
Nog een interessante uit het SGP-verkiezingsprogramma: Nu de doelgroep Banenafspraak wordt verbreed, moet ook de doelstelling voor het aan het werk helpen van mensen met een beperking omhoog.

Voor zover wij konden zien zijn de SGP en de CU de enige die in hun verkiezingsprogramma’s expliciet hebben opgenomen dat de overheid de Banenafspraak nakomt.

‘Overheden behalen jaar op jaar hun doelstelling voor de banenafspraak niet, terwijl het bedrijfsleven dat wel lukt’, constateert de SGP. Dus komt er wat haar betreft een offensief om de achterstand van de overheid op dit terrein in te lopen. Want: ‘De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven’.

Tekst: Klaas Salverda