De invoering van het Breed offensief, het wetsontwerp dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, lijkt weer later te worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat al uit van 1 juli 2023 als nieuwe invoeringsdatum.
Het wetsvoorstel ligt nog steeds ter behandeling in de Eerste Kamer voor. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft deze maand het voorlopig verslag uitgebracht en wacht nu op de memorie van antwoord. Die komt van minister Carola Schouten (SZW) voor Participatie. Volgens de VNG is het allemaal al te laat om 1 januari 2023 als invoeringsdatum te kunnen halen en de wet tijdig te publiceren in het Staatsblad.

De VNG en SZW hebben wel afgesproken dat per 1 januari 2023 de kostendelersnorm voor jongeren wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar. Tot nu toe worden ouders gekort op hun uitkering als hun inwonend kind 21 jaar wordt. Overigens gaat deze afspraak over de brede doelgroep van de Participatiewet en niet alleen over mensen met een arbeidsbeperking

Nog veel vragen
De meeste senaatsfracties die gereageerd hebben, zien in de voorstellen uit het Breed offensief zeker een verbetering voor de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er liggen nog vele vragen.

Zo staat de VVD-fractie uitvoerig stil bij de effectiviteit van de maatregel die ziet op het vrijlaten van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie. Dat mondt uit in de vraag wat de regering doet om de administratieve last en de financiële onzekerheden voor de doelgroep weg te nemen.

Lange duur
Sommige fracties zeggen iets over de lange duur die het wetsontwerp maakt. Zo hebben de leden van de CDA-fractie ‘met veel belangstelling kennisgenomen van het reeds vier jaar geleden aangekondigde wetsvoorstel’ om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

De CDA-fractie wijst er verder op dat een van de instrumenten om werkgevers over de streep te halen tot het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking (de no-riskpolis), pas komend jaar via enkele pilots op de uitvoeringsagenda staat. ‘Waarom wachten wanneer de huidige tekorten op de arbeidsmarkt tot snelle actie zou moeten leiden’, vragen zij nu aan de regering.

PvdA en GroenLinks vragen onder meer of de regering bereid is om gemeenten meer vrijheid te geven sommige mensen te ontheffen van re-integratie- of arbeidsverplichtingen.

Streefcijfers
De ChristenUnie-fractie en D66 hekelen opnieuw het hardnekkig achterblijven van de publieke sector ten opzichte van het bedrijfsleven bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Zij zijn benieuwd of de streefcijfers van 125.000 duurzame banen in de periode tot 2026 überhaupt gehaald worden.

Beide fracties hebben ook behoefte aan een verduidelijking van het tijdspad van het wetsvoorstel: ‘Het hele traject beloopt inmiddels meer dan vier jaar en dat komt de beleidsmatige slagkracht niet ten goede.’ Volgens hen is er te weinig vooruitgang geboekt en moeten nu meters worden gemaakt. Gelet op het kwetsbare karakter van de doelgroep is volgens beide fracties niet minder dan de geloofwaardigheid van beleid – alle goede intenties ten spijt – in het geding.

Tekst: Klaas Salverda