Zal een wet die werkgevers verplicht een werkwijze op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten, er wel toe leiden dat arbeidsmarktdiscriminatie geen rol meer kan spelen?

Die vraag legden de fracties van SGP en VVD in de Eerste Kamer aan de regering voor in hun reactie op de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Zij vroegen ook wat een wet nog toevoegt aan artikel 1 van de Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling.

Ongelijke kansen
De regering bij monde van minister Karien van Gennip (SZW) wil met deze wetgeving een belangrijke stap zetten in het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. ‘Ondanks de normen die volgen uit de bestaande gelijkebehandelingswetgeving, is er nog steeds sprake van ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Nog te vaak worden mensen uitgesloten op grond van bijvoorbeeld afkomst, geslacht of leeftijd’, schrijft minister Van Gennip aan de Eerste Kamer.

Om de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie een stap verder te kunnen brengen, is met het wetsvoorstel de norm toegevoegd dat werkgevers en intermediairs ‘proactief actie moeten ondernemen om discriminatie tegen te gaan’. Dat doen ze door te moeten beschikken over een werkwijze bij werving en selectie. Die procedures dienen gelijke kansen te realiseren.

Gedragsverandering
Intermediairs en derden die actief zijn op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld opleiders, recruiters en adviseurs, zullen bij het aanbieden van hun diensten voortaan ook rekening moeten houden met de eisen uit het wetsvoorstel die aan werkgevers worden gesteld. Daarmee reikt de beoogde gedragsverandering een stuk verder dan alleen werkgevers.

Bij bedrijven leeft het onderwerp wel maar nog onvoldoende breed, vindt de regering, gezien de uitkomsten van onderzoek naar ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de werkgevers (70%) selecteert nog altijd of in grote mate op basis van ‘de klik’ en eerste indruk.

Meldplicht
In het wetsvoorstel is opgenomen dat de intermediair de opdrachtgever erop wijst dat hij (de intermediair, red.) een melding bij de Arbeidsinspectie moet doen als de opdrachtgever zijn verzoek niet ontdoet van discriminerende elementen. De Nederlandse arbeidsinspectie krijgt handhavende bevoegdheden op dit vlak.

Tekst: Klaas Salverda