De arbeidsmarkt is een abstract begrip. Bijna dagelijks zien wij er berichten over in de krant. Meestal wordt een bepaald aspect van die markt beschreven, zoals ouderen krijgen geen kans meer, werkgevers lopen te veel risico als zij mensen vast in dienst nemen of mensen met een arbeidsbeperking zijn de moeilijkste groep aan de slag te helpen. Het was in april 2013 dat centrale werkgeversorganisaties (waaronder LTO Nederland), vakbonden en kabinet tal van maatregelen hebben afgesproken om die arbeidsmarkt beter te laten werken. Het gaat om dienstverlening van UWV en gemeenten in 35 arbeidsmarktregio, vaste contracten minder vast en flexibel werk vaster. Maar ook de afspraak om als bedrijfsleven geleidelijk aan 100.000 mensen met arbeidsbeperking een kans op werk te geven.
Wij waren en zijn er op agrarische bedrijven mee vertrouwd om die kansen te bieden. Om dat te laten zien, hebben wij als LTO-organisaties met Projecten een folder gemaakt waarin ondernemers zijn geïnterviewd die dat  al langer in praktijk brengen. Dus in beeld brengen voor collega-boeren en -tuinders dat het misschien niet gemakkelijk en zo vanzelfsprekend is, maar dat het wel kan. Ook hun werknemers met een beperking zijn om reactie gevraagd. Het UWV heeft in die folder aangegeven wat voor instrumenten en financiële tegemoetkomingen er zijn.  Ook in nieuwsbrieven van de Werkgeverslijn, bijeenkomsten met ondernemers, in artikelen in Nieuwe Oogst etc. hebben wij de afgelopen jaren nog meer laten zien wat de ervaringen zijn. LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gezamenlijk een zogenoemde ambassadeur aangesteld in de persoon van Aart van der Gaag om ondernemers op te roepen arbeidsgehandicapten aan werk te helpen.

Ik zit voor LTO in de Werkkamer (werkgevers, werknemers en gemeenten) om knelpunten in regelingen (bijvoorbeeld voor werkplekaanpassing), met administratieve rompslomp of met doelgroepen aan te kaarten bij de politiek en deze met de staatssecretaris van SZW Klijnsma op te lossen. Alles moet er op gericht zijn het werkgevers zo gemakkelijk mogelijk te maken om met arbeidsgehandicapten te gaan werken. Immers zij worden er straks op afgerekend als de afspraak uit het Sociaal Akkoord niet uit de verf komt. Los daarvan, wij willen een maatschappelijk belang dienen en wel in de vorm van werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het was hartverwarmend om onlangs op een glastuinbouwbedrijf in Pijnacker te zien hoe mevrouw Klijnsma in gesprek ging met die enthousiaste mensen die aan eigenwaarde hadden gewonnen juist door werk. Dat lieten zij duidelijk zien, veelal samen met hun gemotiveerde werkgever.  Als ik de eerste resultaten zie en ik zie wat ook via LTO Projecten op touw wordt gezet om werkgevers te ondersteunen, dan moet het lukken om als land- en tuinbouw onze bijdrage te leveren. Wat misschien eerder niet zo lukte, gaat nu wel gebeuren. Samenwerking aan alle kanten en korte lijnen zijn er inmiddels. Dat is eerder wel eens anders geweest.

Foto Gerard vd Grind 2012

 

Gerard van der Grind
Manager Sociaal-Economisch Beleid LTO Nederland