De inzet van jobcoaches neemt al een aantal jaren af. Het UWV heeft nog geen directe verklaring voor deze dalende trend, staat in zijn jongste jaarverslag.

In een onderzoek dat een half jaar geleden uitkwam, Jobcoaching onder de loep genaamd, worden wel enkele aanbevelingen voor de korte en lange termijn gedaan om het instrument jobcoaching te moderniseren.

Jobcoaching is een waardevol instrument om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te houden, weet het UWV. De inzet van jobcoaches kan van grote invloed zijn op het functioneren van deze groep werknemers. Een jobcoach kan zelfs het verschil maken tussen aan het werk zijn of niet.

Maar er zijn knelpunten die moeten worden aangepakt, zo kwam uit het onderzoek dat in het jaarverslag wordt aangehaald, naar voren. Een herziening van het jobcoachingsysteem wordt zelfs ‘essentieel’ genoemd.

Werkvoorzieningen
Vorig jaar heeft UWV 38.910 werkvoorzieningen toegekend. De meeste (23.986) zijn ingezet voor Wajongers. De daling in het aantal toegekende werkvoorzieningen komt vooral doordat er minder interne en externe jobcoaching en loondispensatie is ingezet.

Zoals bekend is een van de taken van UWV hulpmiddelen te verstrekken die ervoor zorgen dat mensen met een beperking hun werk goed kunnen (blijven) doen of/en onderwijs kunnen volgen.

De meeste werkvoorzieningen gaan naar individuele werknemers. Daarnaast verstrekt UWV ook voorzieningen aan werkgevers. Daarmee kunnen ze arbeidsplekken geschikt maken voor mensen met een beperking of voor adequate begeleiding zorgen.

Voorzieningen kunnen ook voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op een uitkering: 34% van de mensen die UWV in 2023 een werkvoorziening toekende had geen uitkering van UWV.

Naast werkvoorzieningen biedt UWV ondersteuning in de vorm van begeleiding en de eerder genoemde coaching, financiële regelingen of advies over het anders organiseren van werk.

Intensivering dienstverlening
Het UWV wil zijn dienstverlening aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking intensiveren. Het uitvoeringsinstituut heeft afgelopen tijd extra adviseurs intensieve dienstverlening en arbeidsdeskundigen geworven. Daar gaat het dit jaar mee door. Dankzij de extra capaciteit kunnen medewerkers van het UWV meer tijd besteden aan de dienstverlening aan cliënten.

Op de achtergrond wordt langjarig onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van de dienstverlening. Vanuit Onbeperkt aan het werk, het gezamenlijke kennisprogramma van het ministerie van SZW en UWV, zijn onderzoeken gestart om inzichtelijk te maken wat de intensievere re-integratiedienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking oplevert. En bekeken welke mogelijkheden er zijn om de dienstverlening nog doeltreffender te maken.

Samen beslissen
Uit eerder onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren hoe belangrijk het is dat re-integratieprofessionals zich er bewust van zijn dat het gedrag van hun cliënten en de dynamische situatie waarin die zich bevinden, grote invloed kunnen hebben op de begeleiding naar werk. Daarom is het essentieel dat cliënten hun verhaal goed kunnen doen. Om draagvlak voor re-integratie te creëren is het bovendien belangrijk dat professional en cliënt zoveel mogelijk samen beslissen.

Tekst: Klaas Salverda