Er komt een wetsvoorstel tot goedkeuring van het facultatief protocol bij het VN-verdrag handicap. Dat zal met de bijbehorende memorie van toelichting bij de Kamer worden ingediend.

Een jaar geleden berichtte het kabinet het principebesluit te hebben genomen om de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag handicap en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) te ratificeren. De procedure voor het ratificatieproces bij het VN-Verdrag handicap startte toen. Voor nu betekent het dat er een wetsvoorstel tot goedkeuring van het protocol wordt geschreven en bij de Kamer aanhangig wordt gemaakt. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk.

De start voor het facultatieve protocol bij het IVRK is pas na afronding van het ratificatieproces van het protocol bij het VN-Verdrag Handicap. Voor dat protocol vindt dan nog een ‘expliciet weegmoment’ plaats, zo herhaalt het kabinet in een nadere beleidsreactie.

Individueel klachtrecht
Het facultatief protocol bij het VN-verdrag handicap kent op dit moment 104 Staten die partij zijn en voorziet in een individueel klachtrecht voor burgers en een (extra) zelfstandige onderzoeksbevoegdheid voor het VN-comité. De introductie van individueel klachtrecht is niet nieuw voor Nederland. Een dergelijke klachtenprocedure is er ook voor het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR), het VN-vrouwenverdrag, het VN-verdrag tegen rassendiscriminatie en het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing.

Daarvan wordt maar heel beperkt gebruik gemaakt. De Raad van State ziet er wel de waarde van in maar gaf in haar voorlichting ook aan de verwachtingen van het ‘nieuwe’ klachtrecht te temperen, omdat eerst alle nationale rechtsmiddelen moeten zijn uitgeput voordat een klacht ontvankelijk is. Bovendien nemen mondiale procedures heel veel tijd in beslag.

Tekst: Klaas Salverda