De Tweede Kamer wil dat de regering met MKB-Nederland in gesprek gaat om na te gaan wat er voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf kan worden gedaan om mensen met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen.
Bij de stemmingen (onder punt 5, red.) over een hele reeks moties bij de SZW-begroting voor 2023, schaarde de Kamer zich achter een motie van het kamerlid Den Haan. Haar belangrijkste overwegingen zijn:

  • dat er voor mensen met een (arbeids)beperking ook ruimte moet zijn op de arbeidsmarkt;
  • dat er grote krapte is op de arbeidsmarkt en er bij mkb-bedrijven zo’n 187.000 vacatures openstaan;
  • dat er nog duizenden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de zijlijn staan en mkb-bedrijven achterblijven met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking;
  • en dat de procedures voor het aanvragen van voorzieningen bij het UWV vaak te lang duren waardoor mkb-ondernemers afhaken bij het in dienst nemen van mensen met een beperking

Eenvoudiger en korter
De Kamer vraagt de regering om met UWV, Stichting Studeren & Werken op Maat en MKB-Nederland in gesprek te gaan om te verkennen ‘of procedures eenvoudiger en verkort kunnen worden, zodat mensen met een arbeidsbeperking sneller een baan kunnen krijgen bij mkb-bedrijven, en te kijken wat verder nodig is om dit mogelijk te maken’.

Ad hoc ondersteuning
Den Haan kreeg ook een meerderheid voor een kameruitspraak waarin wordt vastgesteld:

  • dat mensen met een functiebeperking nu te ad hoc ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een baan;
  • dat mensen met een kwetsbaarheid en functiebeperking vaak beter geholpen zijn door middel van levensbrede begeleiding;
  • en dat subsidies voor ondersteuning nu erg verdeeld zijn qua thema’s en er veel loketten zijn waar mensen moeten aankloppen wanneer zij in aanmerking willen komen voor een subsidie en dit drempelverhogend werkt

Modelverordening voor begeleiding
In deze breed aangenomen motie wordt de regering verzocht om met de VNG, Stichting Studeren & Werken op Maat en OVAL te verkennen of er een soort modelverordening kan komen om kwalitatief goede begeleiding te bieden aan mensen met een functiebeperking om hen te helpen met het zoeken en behouden van een baan.

Beoordelingstoets voor werkgevers?
Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) kreeg geen meerderheid voor een motie waarin zij uitspreekt dat er een ‘beoordelingstoets’ voor werkgevers moet komen die hen beoordeelt op de mate waarin zij toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Minister Karien van Gennip van SZW had deze motie bij de behandeling van de SZW-begroting ontraden, omdat die meer op het terrein van VWS zou liggen. Minister Conny Helder van VWS is coördinerend minister voor de implementatie van het VN-verdrag handicap.

Tekst: Klaas Salverda