Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer nieuwe vereenvoudigingen aan de Participatiewet en Wet Banenafspraak aangekondigd. Met de wijzigingen vervalt onder andere de herbezettingsvoorwaarde en wordt het makkelijker via de ‘praktijkroute’ in het doelgroepregister te komen.

Detachering vanuit sociale werkplaats

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW)Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee voor de Banenafspraak.

In de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten was een herbezettingsvoorwaarde opgenomen die bepaalde dat detachering van mensen uit een sociale werkvoorziening (wsw-detacheringen) alleen meetelt als gemeenten hier een nieuwe beschutte werkplek voor in de plaats stellen. Klijnsma wil wettelijk gaan verankeren dat gemeenten verplicht beschutte werkplekken aanbieden, als uit onderzoek blijkt dat het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken ver achter blijft bij de verwachtingen. Daarmee is de herbezettingsvoorwaarde niet langer noodzakelijk.

Inkoop van diensten

Klijnsma stuurt ook een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer waarin de mogelijkheden worden verkend om werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak, te laten meetellen bij de  inkopende werkgever. Uit dat onderzoek komt naar voren dat dit naar verwachting extra banen oplevert, maar in de uitvoering complex is. De Werkkamer buigt zich over de vraag of er een werkbare oplossing is te bedenken.

Via praktijkroute in doelgroepregister

Een andere mogelijkheid om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen is via de zogenoemde ‘praktijkroute’: als op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroepregister.

Om een goed beeld te krijgen van de effecten van deze praktijkroute worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld, meldt Klijnsma. In het najaar zijn deze gegevens beschikbaar. Omdat deze vereenvoudiging hoe dan ook wetswijziging vergt, worden de voorbereidingen hiervoor nu alvast in gang gezet om tijdverlies te voorkomen.