Na een daling van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in het eerste coronajaar 2020 liet deze in de eerste helft van 2021 voor de meeste groepen weer herstel zien. Het herstel was het sterkst bij de Participatiewetters die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis.
Dit blijkt uit de jongste UWV Monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbeperkten die net is uitgekomen. Met deze monitor brengt UWV de ontwikkelingen in kaart in de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en Participatiewetters die in het doelgroepregister banenafspraak staan.

Vergeleken met de ontwikkeling op de totale arbeidsmarkt is de arbeidsparticipatie van de groepen arbeidsbeperkten in het eerste coronajaar 2020 relatief sterk gedaald. Voor de totale Nederlandse bevolking lag de participatie in december 2020 0,5 procent lager dan eind december 2019.

Bij de vier groepen arbeidsbeperkten waarop deze monitor zich richt, was de daling met tussen -1,9 en -4,0 procent duidelijk groter. Vanaf het moment dat Nederland door de coronacrisis in lockdown ging, nam het aandeel Participatiewetters in het doelgroepregister dat aan het werk is duidelijk af: van 46,0 procent in februari 2020 naar 44,1 procent in mei 2020.

Opmerkelijk snel herstel
In de eerste helft van 2021 kwam een ander beeld naar voren. In enkele maanden is de situatie omgeslagen en is de schade van de coronacrisis wat betreft het aandeel werkenden tenietgedaan. Bij de totale Nederlands bevolking steeg de arbeidsparticipatie met 0,8 procent en lag het niveau van participatie alweer iets hoger dan vóór de coronacrisis. Bij de vier groepen arbeidsbeperkten was het herstel gemiddeld sterker dan op de totale arbeidsmarkt: tussen 0,8 en 4,6 procent.

Zoals hierboven al opgemerkt: het herstel was het sterkst bij de Participatiewetters die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis. Uitzondering op het herstel vormt de groep volledig arbeidsongeschikten in de WGA. Hun arbeidsparticipatie bleef dalen in de eerste helft van 2021 (-3,7 procent).

Tijdelijke dienstverbanden
De groepen die UWV in de monitor volgt, werken naar verhouding vaak in tijdelijke dienstverbanden en als uitzendkracht. De rode draad in de ontwikkeling van hun arbeidsparticipatie tijdens de coronacrisis: hoe groter het aandeel mensen met een tijdelijk dienstverband, hoe sterker de terugval in 2020 en hoe sterker het herstel in de eerste helft van 2021.

Aantal werkgevers
Eind 2020 had 5,3 procent van de reguliere werkgevers een Wajonger in dienst, 5,3 procent een WGA-gerechtigde en 5,4 procent een Participatiewetter uit het doelgroepregister. In totaal had eind 2020 12,7 procent van de werkgevers ten minste één werknemer uit een van deze drie groepen in dienst. Dit aandeel is niet veranderd vergeleken met 2019. Wel is de gestage toename in voorafgaande jaren door de coronacrisis tot stilstand gekomen.

Het aantal werkgevers met een Participatiewetter uit het doelgroepregister in dienst steeg wel verder, maar de stijging was kleiner dan in de voorgaande jaren.

Tekst: Klaas Salverda