Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van BZK heeft alle monitorrapportages over diversiteit en inclusie bij het Rijk als werkgever openbaar gemaakt.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen
Beeld: ©RVD/Valerie Kuypers & Martijn Beekman

Zij deed dat naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) nadat Kamerlid Stephan van Baarle (DENK) de intern bedoelde rapportages niet had gekregen. Hij had in kamervragen met name gevraagd naar het ‘slecht scoren’ in het aannemen van mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond in hoge functies bij de overheid. Zijn vragen waren mede gebaseerd op berichtgeving in de media dat de overheid haar eigen diversiteitsdoelstellingen niet of nauwelijks haalt.

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk rapporteert BZK jaarlijks over de stand van zaken en voortgang van het diversiteits- en inclusiebeleid, waaronder de cijfers over genderdiversiteit, culturele diversiteit en de banenafspraak.

Aantrekkelijke werkgever
Naar eigen zeggen streeft het Rijk er naar ‘een aantrekkelijke werkgever te zijn met een divers en inclusief personeelsbestand’. Daarom hebben veel departementen het Charter Diversiteit ondertekend en is meerjarig strategisch personeelsbeleid opgesteld.

De nadruk ligt name op het aantrekken van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond, medewerkers met een arbeidsbeperking / chronische ziekte, jongeren en vrouwen. In januari 2016 spraken de secretarissen-generaal van de ministeries af om elk jaar samen met alle departementen een monitor-rapportage over de diversiteit en inclusie binnen het Rijk te publiceren.

Ambitie en doelen
In hetzelfde SG-Overleg is destijds onder meer een rijksbrede ambitie afgesproken voor medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in de schalen 11 en hoger. Voor ‘culturele diversiteit’ gelden op dit moment geen harde doelstellingen. Die zijn er wel voor de banenafspraak en genderdiversiteit.

‘Enkele van de kwantitatieve doelen op het vlak van diversiteit en inclusie zijn behaald en enkele ook niet’, schreef staatssecretaris Van Huffelen onlangs aan de Kamer.

Scan monitorrapportages
De monitorrapportages over diversiteit en inclusie bij het Rijk als werkgever die nu openbaar zijn gemaakt, bevatten een schat aan losse gegevens. Ze bieden ook een doorkijkje van de ontwikkeling door de jaren heen. Klik hier voor een kleine, niet-limitatieve opsomming>>

 

Betekenisvol
Los van religieuze hoogtijdagen is er bij het Rijk als werkgever groeiende aandacht voor andere betekenisvolle dagen als Internationale Vrouwendag (8 maart), Internationale Dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie IDAHOT (17 mei), Internationale Dag van de Culturele Diversiteit  (21 mei), Ketikoti (1 juli), Amsterdam Pride (eerste weekend van augustus), Diversity Day (eerste dinsdag van oktober), Coming-out Day (11 Oktober) en de Internationale dag van mensen met een beperking (3 december).

‘Meer aanbod, verscheidenheid aan aanbod, effectief aanbod en tijdigheid van aanbod is noodzakelijk!’, lezen we bij een van de ministeries.

En nu?
Hoe staatssecretaris Van Huffelen van BZK in de komende tijd bewerkstelligen dat de Rijksoverheid de eigen diversiteitsdoelstellingen wel gaat halen? Op die laatste vraag van DENK kwam het volgende antwoord:
‘Zowel binnen ministeries als in Rijksbreed verband wordt hard gewerkt aan het bevorderen van inclusie en diversiteit binnen de Rijksoverheid. Dit vraagt continue aandacht. Er zijn diverse rijksbrede en departementale maatregelen, initiatieven en samenwerkingen om diversiteit en inclusie te bevorderen en aan te pakken’.

Racisme
Van Huffelen schrijft erbij dat deze in verband worden gebracht met de aanpak van (institutioneel) racisme. Daarbij gaat het onder andere om:
• inclusievere werving en selectie
• vergroten van het bewustzijn op het gebied van discriminatie, ongewenst gedrag en racisme, en het belang van diversiteit en inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer in bredere zin.
• medewerkersonderzoeken en exitgesprekken, (kwalitatief) onderzoek naar racisme, discriminatie en uitsluiting, en inclusiebeleving binnen het Rijk.

‘Binnen de kaders van de werkgeversverantwoordelijkheid die ik voor de Rijksambtenaren heb, zal ik me onverminderd blijven inzetten om hierin stappen te zetten’, belooft de staatssecretaris van BZK als eerstverantwoordelijke voor de rijksdienst.

Tekst: Klaas Salverda