Zou het niet effectiever zijn om alle mensen die bij verscheidene instanties of overheden geregistreerd staan als kandidaat voor werk of re-integratie, in één landelijk doelgroepenregister onder te brengen?

Het demissionaire kabinet laat op de valreep weten dat niet opportuun te vinden. In een schriftelijke vragenronde over het jaarverslag van SZW over 2023 vroeg de VVD-fractie of het kabinet een overzicht van voordelen en nadelen kan geven voor het creëren van één landelijk doelgroepenregister. Zij was ook benieuwd hoe het kabinet naar de effectiviteit ervan kijkt in het bemiddelen van mensen naar werk.

Bij zijn afwijzing verwijst het kabinet naar een rapport uit 2019 van KPMG over knelpunten in de gegevensuitwisseling bij het matchen van werkzoekenden aan werkgevers. Bij de scenario’s in dat rapport is onder meer gekeken naar het onderbrengen van gegevens van werkzoekenden van gemeenten in één database.

Informatiebeveiliging en privacy
Daarbij bleken de bezwaren op het gebied van impact op de uitvoering en op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te groot. Die bezwaren zouden ook gelden voor een landelijk register.

In het kader van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegeven (VUM) wordt wel gewerkt aan het verbeteren van de transparantie van het werkzoekendenbestand dat geregistreerd is bij UWV en gemeenten, ook voor werkgevers.

Doelgroep banenafspraak
In het huidige doelgroepregister (enkelvoud, red.) staan mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

Tekst: Klaas Salverda