Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een ‘Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap’ uitgebracht. Deze nationale strategie moet de positie van mensen met een beperking verbeteren.

Het doel van de strategie is om de positie van mensen met een beperking uiterlijk in 2040 overeen te laten komen met de inhoud van het VN-verdrag Handicap. Dat staat voor een samenleving waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen.

Doelen nastreven
De net uitgebrachte strategie bevat doelstellingen die alle betrokken partijen nastreven om dat voor elkaar te krijgen. Als coördinerend bewindspersoon voor het VN-verdrag Handicap noemt demissionair VWS-minister Conny Helder het een ‘heel belangrijke stap die we met de verschillende ministeries en vele partners zetten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Zodat iedereen in Nederland onbeperkt mee kan doen’.

De ministerraad heeft de Nationale strategie vastgesteld. Door de demissionaire status van het kabinet introduceert de Nationale strategie op dit moment geen nieuwe rechten en leidt zij nu niet tot nieuwe beleidsmatige of budgettaire consequenties.

Uit de korte eenvoudige versie van de Nationale strategie (1):

Plan voor iedereen
Er zijn meer dan twee miljoen mensen met een beperking.
Zij zijn bijvoorbeeld slechtziend of doof.
Of zij gaan anders om met prikkels.
Misschien kunnen zij hun lichaam niet goed gebruiken.
Een beperking is niet altijd te zien.
Het is belangrijk dat de regering alle mensen helpt.
Zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Het plan steunt alle mensen met een beperking.
Maar ook de mensen om hen heen.

Werkagenda
De eerste stap is het maken van een werkagenda met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Net als bij het ontwikkelen van de strategie zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. Daarbij is samenwerking met gemeenten ook belangrijk.

Op dit moment gaat het nog om contouren voor een meer gecoördineerde en gezamenlijke inzet. Omdat het kabinet demissionair is, is het aan het volgende kabinet om aan de slag te gaan met het vaststellen van de werkagenda bij de strategie.

Uit de korte eenvoudige versie van de Nationale strategie (2):

Zo is het nu
Mensen met een beperking werken minder dan mensen zonder beperking.
Dit komt omdat werkplekken ontoegankelijk zijn.
Mensen kunnen niet op de werkplek komen.
Of zij kunnen de computers op het werk niet bedienen.
Er zijn al veel hulpmiddelen beschikbaar.
En werkgevers kunnen geld krijgen als zij werkplekken maken voor mensen met een beperking.
Toch vinden werkgevers het vaak lastig om een passende werkplek te maken.

Banenafspraak
Als eerste voorbeeld van hoe er met bestaand beleid een basis ligt om de komende jaren aan de doelstellingen van de strategie verder te werken, noemt minister Helder de Banenafspraak om extra banen te creëren. Daarbij noemt ze het Breed Offensief om drempels op de arbeidsmarkt weg te nemen, Simpel Switchen om de overgangen tussen uitkering en (betaald) werk te versoepelen en het Sociaal Innovatiefonds om inclusief werkgeverschap aan te moedigen.

Levensdomeinen
Bij elkaar gaat de Nationale strategie over de volgende levensdomeinen:
• Werk en inkomen
• Thuis en wonen
• Onderwijs en ontwikkeling
• Gezondheid en ondersteuning
• Vervoer en mobiliteit
• Cultuur, media, vrije tijd, sporten en bewegen
• Veiligheid en rechtsbescherming

Elk domein wordt kort uitgewerkt aan de hand van drie dezelfde vragen, te weten: hoe moet het zijn, hoe is het nu en wat zijn de doelstellingen voor 2040?

Uit de korte eenvoudige versie van de Nationale strategie (3):

Zo moet het zijn
Mensen met een beperking kunnen het werk doen dat zij willen.
Er er zijn geen drempels die dit in de weg staan.
Overheden en werkgevers zorgen dat er werk is.
Werk dat mensen met een beperking kunnen en willen doen.
Werkgevers zorgen dat zij werk op verschillende manieren kunnen laten doen.
En dat hun werkplekken toegankelijk zijn.

Hearing VN-comité
Op 15 augustus a.s. vindt er voor Nederland een mondelinge behandeling plaats bij het VN-comité voor de rechten van personen met een handicap in Genève. Afhankelijk van het verloop van de kabinetsformatie zal minister Helder of haar opvolger zelf afreizen naar Genève om daar het Comité persoonlijk te woord te staan.

Tekst: Klaas Salverda

Lees hier meer>>