Vlak voordat zij met verkiezingsreces ging heeft de Tweede Kamer tussen een groot aantal Kameruitspraken ook moties en amendementen aangenomen die specifiek betrekking hebben op mensen met een beperking.

Aansluitend op een debat over gehandicaptenbeleid wordt de regering gevraagd ‘voor een volgend kabinet te verkennen of de coördinerende verantwoordelijkheid voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap beter bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een regeringscommissaris voor de positie van mensen met een beperking ondergebracht kan worden’.

Die rol ligt nu nog bij het Ministerie van VWS. De Kamer geeft aan dat een belangrijk uitgangspunt van het verdrag is, ‘dat we vanuit het sociaal model naar mensen met een beperking moeten kijken en niet langer vanuit het medische model’. Het zijn, aldus de Kamer, immers de drempels in de maatschappij die iemand met een beperking gehandicapt maken.

Structureel overleg
De tweede aangenomen motie gaat ook over het VN-Verdrag Handicap en de plicht die de overheid heeft de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Daarin constateert de Kamer dat er tussen ministeries ‘te vaak onvoldoende integraal wordt gewerkt, terwijl dat essentieel is’. In dit geval is het verzoek aan de regering ‘in het kader van de nationale strategie voor mensen met een beperking een structureel interdepartementaal overleg op te zetten’.

Beide moties werden ingediend door Lucille Werner (CDA).

Technologie als hulp
De Kamer nam ook een motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) aan waarin de regering wordt gevraagd ‘in kaart te brengen hoeveel mensen baat hebben bij een spraakcomputer, op welke wijze deze vergoed kan worden en welke kosten daarbij horen’.

Verder stemde de Kamer voor een amendement van VVD-kamerlid Daan de Kort om technologie in te zetten voor meer inclusiviteit op de werkvloer. Concreet gaat het om 5 miljoen euro per jaar die geoormerkt wordt om mkb-ondernemers te ondersteunen die investeren in inclusiviteitstechnologie. De precieze uitwerking moet nog worden bekeken.

De Kort was onlangs op bezoek bij Senzer, een sociaal werkbedrijf in Helmond en zag daar wat hoe een virtualrealitybril ervoor zorgt dat een medewerker een moeilijke handeling veel makkelijker kan verrichten. Door technologie toe te passen, kon hij in plaats van eentonig werk ineens een complexe assemblage uitvoeren.

Experiment met basisbanen
Tenslotte nam de Kamer alsnog een aangehouden motie van CDA en PvdA aan voor een soort basisbanen. Althans het verzoek aan de regering ‘een experiment mogelijk te maken om vanuit de bijstand in deeltijd, bijvoorbeeld 20 uur, aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever voor het wettelijk minimumloon of cao-loon’. Daarbij gaat het om het in kaart brengen van ‘ervaringen en effect in marginale druk, toeslagen en doenvermogen/leerbaarheid’.

Tekst: Klaas Salverda