Het is onduidelijk hoeveel mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben in het primair en voortgezet onderwijs.

Dat zegt de Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) met een verwijzing naar de recente brief over de Banenafspraak van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK) aan de Tweede Kamer. Die brief ging over de voortgang van de Banenafspraak in vrijwel alle overheids- en onderwijssectoren.

Schoolbesturen moeten bij het aanleveren van hun jaarrekening over de Banenafspraak rapporteren. VOS/ABB stelt dat volgens Van Huffelen de vraagstelling hierover ‘niet voldoende sluitend’ was. ‘Daardoor is het onduidelijk hoeveel banen er zijn gerealiseerd’, schrijft de Vereniging die is ontstaan uit de Vereniging Openbare Scholen en de Algemene Besturen Bond.

Lesbevoegdheid
VOS/ABB haalt uit de brief van Van Huffelen naar voren dat het overgrote deel van de formatie in het primair en voortgezet onderwijs bestaat uit onderwijzend personeel dat een lesbevoegdheid moet hebben. In de doelgroep van de Banenafspraak zijn mensen met een dergelijke wettelijk verplichte bevoegdheid zelden vertegenwoordigd. De doelgroep van de Banenafspraak bestaat uit onder anderen (voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Wel acties
De PO-Raad, sectorvereniging voor het hele primair onderwijs, benadrukt in de eerste plaats dat bijna 40% van de schoolorganisaties in het primair onderwijs in 2022 werknemers uit de doelgroep Banenafspraak in dienst had. Volgens verwachting is dit aandeel het grootst bij de grotere schoolorganisaties in het primair onderwijs. Dat loopt op tot bijna 70%.

‘Ook zien we dat een groot deel van de schoolorganisaties acties heeft ondernomen om in de toekomst meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen’, zo citeert de sectororganisatie de rapportage over de voortgang op de Banenafspraak.

Intussen is de vraagstelling voor de jaarverslaggeving op dit vlak aangepast. De PO-Raad verwacht dit jaar meer te kunnen melden over het aantal gerealiseerde banen in het kader van de Banenafspraak tot en met 2023.

Voortgezet onderwijs
De VO-raad, de vereniging voor scholen in het voortgezet onderwijs, haalt in haar reactie aan dat meer dan 50% van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs aangeeft medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak in dienst te hebben gehad in 2022. Zij deelt dat er tussen sectoren grote verschillen zijn als het aantal gecreëerde banen vanuit de Banenafspraak wordt vergeleken.

Maar zij tekent hier ook bij aan dat de mate waarin een sector banen voor de doelgroep Banenafspraak kan realiseren, voornamelijk wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden en eventueel de wettelijke eisen waaraan personeel dient te voldoen: ‘Zo omvat het grootste deel van de formaties van scholen in het funderend en middelbaar beroepsonderwijs onderwijzend personeel, dat over een lesbevoegdheid dient te beschikken. Mensen uit de doelgroep Banenafspraak zijn doorgaans niet lesbevoegd’.

Ondersteunende functies
Staatssecretaris Van Huffelen noemt het ‘kenmerkend voor werkgevers in het funderend onderwijs dat een beperkt gedeelte van de formatie beschikbaar is voor ondersteunende functies’. In het primair onderwijs is dat rond de 5% en in het voortgezet onderwijs rond de 20%, zo wordt ingeschat.

Dit jaar gaan de sectorraden samen met partijen als De Normaalste Zaak verder inzetten op het verbeteren van de informatievoorziening, zodat schoolbesturen weten waar ze benodigde informatie, praktische tips en goede voorbeelden over de Banenafspraak kunnen vinden. Op de website van de PO-Raad staan overigens al verhalen uit de praktijk als inspiratie voor andere schoolorganisaties.

Lees hier over de voortgang van de Banenafspraak bij het Rijk en in alle andere publieke sectoren.

Tekst: Klaas Salverda