De Participatiewet en Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma in mei aangekondigd. De wijzigingen zijn nu door het ministerie gepubliceerd in een overzichtelijk schema, waarbij wordt aangegeven wat de status is van de voorgenomen wijziging. Voor werkgevers die een medewerker uit de doelgroep van de Banenafspraak willen aannemen, zijn de volgende wijzigingen interessant:

Al in werking

  • Voor de doelgroep is een uniforme no-riskpolis van toepassing.
  • Werkgevers kunnen voor mensen uit de doelgroep een beroep doen op een uniforme premiekorting van € 2000,- per jaar voor maximaal 3 jaar.
  • De ‘herbezettingsvoorwaarde’ van mensen die al via een Wsw-detachering werkten is tijdelijk opgeschort. Dat wil zeggen dat alle mensen die via een Wsw-detachering werken meetellen voor de Banenafspraak. Definitief aanpassen van deze wetgeving gebeurt in de wetgeving voor beschut werk.
  • Gemeenten kunnen de eerste maanden van een dienstbetrekking een loonkostensubsidie van maximaal 50 procent van het minimumloon inzetten. Deze maatregel gaat officieel per 1 januari 2017 in, maar gemeenten mogen sinds juli van dit jaar al op deze maatregel anticiperen.

Voorgenomen maatregelingen die per 1  januari 2017 in werking treden

  • De frequentie van de loonwaardemeting mag afgestemd worden op individuele omstandigheden van de werknemer.
  • Mensen die in de praktijk niet in staat blijken zijn om zonder begeleiding van een jobcoach het wettelijk minimumloon te verdienen gaan tot de doelgroep van de Banenafspraak horen.

Voorgenomen maatregelingen die verkend worden

  • Verkend wordt of de doelgroep van de Banenafspraak en die van de mogelijke quotumheffing gelijkgesteld kunnen worden. Besluitvorming wordt in het derde kwartaal van 2016 verwacht.
  • Verkend wordt of mensen van wie een loonwaardemethode op de werkplek is vastgesteld zonder beoordeling in het doelgroepregister opgenomen kunnen worden. Besluitvorming vindt naar verwachting in oktober 2016 plaats.

Bekijk het complete schema