De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja, maar wel onder een aantal voorwaarden.

Onafhankelijk van de leeftijd moet er bij de Banenafspraak sprake zijn van een dienstbetrekking (al dan niet gedetacheerd/ingeleend). Daarnaast moeten de betreffende medewerkers zijn opgenomen in het doelgroepregister.

Jongeren onder de 18 jaar hebben geen Wajong en geen Wsw -indicatie. Dat betekent dat ze alleen tot de doelgroep kunnen horen als ze of onder de Participatiewet vallen (en UWV heeft vastgesteld dat ze niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen), danwel ex-leerling zijn van
het vso of pro onderwijs, danwel via de Praktijkroute zijn ingestroomd.

Wel geldt voor jongeren van 16 en 17 jaar dat het volgen van onderwijs voor gaat op het verkrijgen van arbeidsondersteuning door de gemeente. Dat geldt zeker voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Zij zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.