De werkgeversorganisaties verenigd in het project ‘Op naar de 100.000 banen’, VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, onderschrijven de conclusies van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de werkgeversdienstverlening. De Inspectie constateert dat op veel plaatsen in het land nog onvoldoende samenwerking is tussen publieke dienstverleners en dat daardoor de werkgeversdienstverlening onvoldoende effectief is. Dit signaal krijgen wij al geruime tijd via de werkgevers, en wij maken ons dan ook zorgen voor de gevolgen voor de invulling van de Banenafspraak. Werkgevers zijn voor de invulling van de Banenafspraak mede afhankelijk van de wijze waarop gemeenten en UWV in gezamenlijkheid hun dienstverlening vorm geven. Voor goede werkgeversdienstverlening en een transparant aanbod van werkzoekenden is het van belang dat de aanbevelingen van de Inspectie op korte termijn op een kwalitatief goede manier worden doorgevoerd.
Best practices gebruiken
In de 35 regionale werkbedrijven hebben werkgevers vanaf het begin gepleit voor eenduidigheid in de werkgeversservicepunten, heldere dienstverlening, inzichtelijk maken van beschikbare kandidaten en samenwerking tussen publieke en private partijen. Zoals de Inspectie al aangeeft is in 6 arbeidsmarktregio’s daadwerkelijk een geïntegreerde dienstverlening op gang gekomen. Hier is niet alleen sprake van een gedeeld e-mailadres of een gezamenlijke website, maar van een hechte samenwerking achter de schermen. Werkgevers hebben daar dan ook aanzienlijk betere ervaringen. Vanuit ‘Op naar de 100.000 banen’ zetten we ons graag in om de best practices uit die regio’s ook aan te dragen en in te voeren in andere arbeidsmarktregio’s.

Kandidatenverkenner
Het decentraliseren van werkgeversdienstverlening vraagt tijd, en vanuit ‘Op naar de 100.000 banen’ zien we ook dat verschillende partijen zich inzetten om de situatie met nieuwe initiatieven te verbeteren. Zo kan de binnenkort te lanceren transparantietool Kandidatenverkenner bijdragen aan het goed in beeld hebben van kandidaten en hun mogelijkheden. Werkgevers ervaren nu nog een gebrek aan kandidaten. De Kandidatenverkenner kan partijen ook directer in contact brengen als het gaat over het formuleren van de juiste vacatureteksten. Maar ook hier geldt dat de dienstverlening na het vinden van een kandidaat op orde moet zijn. Voor het slagen van de Banenafspraak is het essentieel dat in álle arbeidsmarktregio’s werkgevers direct en op de juiste manier bediend worden als zij zich melden. Dat dat op dit moment slechts in minder dan een kwart van de arbeidsmarktregio’s het geval is, is ons inziens reden tot onmiddellijke actie. Daaraan dragen we via publiek-private samenwerkingen en overleg in de werkbedrijven graag bij.

Het rapport en de aanbiedingsbrief zijn hier te downloaden.