Martine Schuijer, projectmanager “Op naar de 100.000 banen”, spreekt haar waardering uit richting vertrekkende wethouders die zich jarenlang hebben ingezet voor de Banenafspraak. 
“De afgelopen jaren heb ik intensief samengewerkt met vertegenwoordigers van gemeenten rond de invoering van de participatiewet en de invulling van de Banenafspraak. Die regionale samenwerking is een groot goed. Inmiddels zijn een groot aantal nieuwe colleges gevormd. Tijd om de vertrekkende wethouders te bedanken en de hoop uit te spreken dat we met hun opvolgers samen verder op kunnen trekken.

In de zogenaamde werkbedrijven vormen werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV een netwerk. Deze opzet heeft tot doel om meer mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Namens werkgevers zitten hiertoe betrokken ondernemers aan tafel, onze ambassadeurs. Van gemeentezijde schuiven verschillende wethouders aan. Ik waardeer die regionale samenwerking: het samenwerken aan één gemeenschappelijk doel.

Natuurlijk lopen de belangen ook uiteen. De gemeenten zijn (en blijven) verantwoordelijk voor beleid en uitvoering daarvan. Ze dragen de financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid. Als werkgeversfractie in de Werkbedrijven dragen we ons steentje bij. We brengen signalen uit onze achterban in, treden op als inclusieve ambassadeurs en blijven wijzen op mogelijke verbeteringen in de dienstverlening.

Nieuwe colleges
In maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels zijn een groot aantal colleges gevormd en kunnen de nieuwe wethouders aan de slag. Een spannende tijd. De coalities onderhandelen over nieuwe uitgangspunten. Maar wel een periode waarin de klok in de werkbedrijven even stil lijkt te staan. Nu we langzaam weer gaan beginnen, zullen we ontdekken of en in hoeverre de nieuwe wethouders het door hun voorgangers gevoerde beleid willen voortzetten.

Als werkgeversfractie in de Regionaal Werkbedrijven blijven we in elk geval aandacht vragen voor de punten die voor de invulling van de Banenafspraak voor werkgevers van belang zijn. Daarbij valt te denken aan harmonisatie van regelingen en instrumenten, goede werkgeversdienstverlening en inzicht in het bestand van beschikbare, voldoende werkfitte kandidaten. Als deze zaken al gerealiseerd zijn, denken we graag mee over bredere regionale arbeidsmarktvraagstukken.

Bedanken en vooruit kijken
Voor ons blijft gelden dan we door samenwerking verder komen! Ik hoop dan ook dat we met de nieuwe wethouders snel het gezamenlijk pad kunnen vinden en de komende vier jaar samen op te trekken. Op deze plaats is het ook van belang om de vertrekkende wethouders te danken voor de werkzaamheden in de afgelopen jaren. De gezamenlijke zoektocht naar in de invoering van de participatiewet en de uitvoering van de Banenafspraak ging niet altijd even makkelijk. Dat weet ik maar al te goed, maar er is wel degelijk veel bereikt in de regionale samenwerking.

Wethouders: Bedankt, het ga u goed!”

Martine Schuijer
Projectmanager “Op naar de 100.000 banen”