Over het geheel genomen klopt de banenafspraak praktisch ieder kwartaal weer hogere cijfers. Maar een aantal sectoren is nog ver verwijderd van de doelstelling waaraan zij zich gecommitteerd hebben. Een daarvan is het Rijk zelf. Kamerlid Chris Stoffer van de SGP probeerde en blijft proberen daar iets aan te veranderen. Ook rond het komende wetgevingsoverleg over het Breed offensief.

Chris Stoffer (afbeelding SGP)

Volgens de jongste cijfers van intussen het vierde kwartaal 2021 zijn er 73.500 van de 125.00 banen gerealiseerd. Het bedrijfsleven zit net boven, de overheden en onderwijsorganisaties zitten als geheel nog onder de doelstelling. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Kamerlid Chris Stoffer: ‘Dat vind ik jammer, omdat de overheid natuurlijk een voorbeeldrol heeft. Wat mij betreft moet zij nu echt aan de bak. Dat is ook de reden dat we als SGP hiervoor regelmatig aandacht vragen.’

De veelgeciteerde motie Stoffer/Gijs van Dijk riep de regering op om de overheidspool bij de rijksoverheid breder in te zetten. Was de reactie van de regering voldoende voor jullie?
‘Het doel van die motie was dat de overheid zich er veel steviger voor zou inzetten deze mensen aan het werk te krijgen. Wij wisten dat er een overheidspool was, maar dat deze zich vooral richtte op een beperkte groep. Daarom wilden we graag dat die pool veel breder en actiever zou worden ingezet, zodat meer mensen hier profijt van zouden hebben. De staatssecretaris was daar positief over en er zijn zeker goede stappen gezet. Toch denken we dat er nog winst te behalen valt. Het zou mooi zijn als er binnen overheidsorganisaties meer urgentiebesef komt. Want het gaat om mensen die nu aan de kant staan en zo snel mogelijk aan het werk geholpen moeten worden.’

Vorige week verscheen de jaarrapportage bedrijfsvoering bij het Rijk. De doelstelling voor het derde kwartaal bedroeg 4.710 banen bij het Rijk. Het werkelijke getal was op dat moment 3.055. Uiterlijk op 1 januari 2024 moet het Rijk  ongeveer 5.000 structurele banen voor de doelgroep hebben gerealiseerd. Wat vindt de SGP van deze prestatie?
‘Er mag wel een tandje bij. Zeker als je let op de deadline die steeds dichterbij komt en het feit dat de overheid structureel slechter scoort dan het bedrijfsleven. De SGP zal het kabinet dan ook aan zijn jasje blijven trekken zodat de overheid nu eindelijk haar eigen Banenafspraak haalt en het goede voorbeeld geeft.’

Moet de overheid zich onverkort houden aan de einddatum van 1 januari 2024?
‘Wij vinden het vooral belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan het werk komen. Hoe eerder hoe liever. Gelet op de krappe arbeidsmarkt zie ik daar kansen voor. Daarbij is de banenafspraak een middel en geen doel op zich. Als de opbouwperiode van de banenafspraak straks afloopt, wil je nog dat overheid en bedrijfsleven zich hiervoor vol passie blijven inzetten.’

Waarom niet twee jaar erbij, net zoals met het bedrijfsleven afgesproken?
‘Als dat helpt voor deze mensen, moeten we dat doen. Ik wil wel druk op de overheid houden om de doelstelling zo snel mogelijk te halen. Het liefst nog voor 2024. Mocht dat echt niet haalbaar zijn dan moeten we kijken wat dan realistisch is. Zonder dat de druk van de ketel gaat.’

Wat gaat u doen om het kabinet in casu de verantwoordelijke minister te bewegen alsnog een majeure inspanning te plegen?
‘Wij zullen het kabinet kritisch blijven volgen op dit punt. Ik zou het goed vinden als de coördinerend bewindspersoon ieder ministerie aan het jasje gaat trekken om een inhaalslag te maken op dit vlak. Hoe mooi zou het zijn als het een soort competitie wordt tussen overheidsorganisaties: wie realiseert de meeste banen?’

Hebt u zin in het wetgevingsoverleg over het breed offensief op maandag 27 juni?
‘Zeker, dit is een heel belangrijk onderwerp. Dit wetsvoorstel ligt al heel lang te wachten op behandeling. Hoe eerder we iets kunnen regelen voor deze doelgroep, hoe liever mij dat is.’

Heeft de Kamer zelf de hele uitvoering van de Banenafspraak niet gruwelijk laten lopen door eindeloos uitstel, nog los van het demissionair worden van het vorige kabinet?
‘De coronacrisis, de verkiezingen en formatie hebben de behandeling van veel zaken in de Tweede Kamer vertraagd. Daaronder ook de behandeling van het wetsvoorstel over het Breed offensief. Dat is jammer, want deze mensen kunnen niet wachten op een baan of inkomen. Maar ook vanuit de Kamer had het urgentiebesef misschien soms iets groter kunnen zijn…’

Even los van alle cijfers: waarom is het onderwerp zo belangrijk?
‘Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in onze samenleving. Het gaat ten slotte om mensen die graag willen en vaak, met een kleine aanpassing, prima kunnen werken. Ik denk bijvoorbeeld aan een jonge vrouw met de ziekte van Crohn die fantastisch werk levert als secretaresse. Iedereen die wil werken, moet kunnen werken. Daar maak ik me als Kamerlid sterk voor.’

Tekst: Klaas Salverda