Aansluitend op een commissiedebat over de Participatiewet en het breed offensief geeft de Tweede Kamer het kabinet alvast met een aantal moties richting mee voor de komende tijd.
Het commissiedebat vond in februari plaats. Daarop volgde eind maart een kort vervolg in de plenaire zaal om moties in te dienen. Deze maand volgden de stemmingen. Rond onder andere de volgende onderwerpen is er een meerderheid:

Onderbesteding mobiliteitsteams
De oppositiepartijen PvdA, BIJ1 en GroenLinks brachten in herinnering dat er budgetten over zijn bij de regionale mobiliteitsteams. Daarom verzoeken zij de regering om de onderbesteding bij deze teams ook in te zetten voor de doelgroep uit het breed offensief. Zij kregen voor een Kamermeerderheid ook een behoorlijk deel van de regeringspartijen mee.

Banen bij het Rijk PvdA en GroenLinks kregen de handen ook op elkaar voor het verzoek aan de regering om nog voor de zomer met plannen te komen die ervoor zorgen dat de rijksoverheid zich aan haar eigen doelstelling houdt om voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. In deze motie wordt vastgesteld dat de werkagenda van het Rijk tot onvoldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking leidt.

Minister Carola Schouten voor Participatie vat de uitspraak van de Kamer zo op dat zij het gesprek aangaat met haar collega-minister van BZK, want die is coördinator voor het creëren van banen bij het Rijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Minister Schouten: ‘Ik wil geen plan, ik wil gewoon dat er banen komen.’

Kosten en baten
D66 vindt dat het gesprek over de baten van activering naar werk zich nog te vaak beperkt tot de kosten en baten voor de gemeentefinanciën. Zij verzocht de regering in een eveneens aangenomen motie om maatschappelijke kosten-batenanalyses uit te voeren in het sociaal domein. Die kunnen goed helpen bij beleidskeuzes over de inzet van de middelen vanuit het Rijk.

Minister Schouten is met de Kamer eens dat er ‘nu soms best wel’ vanuit een koker naar doelen wordt gekeken. Zij zegde toe binnen het kabinet, maar ook met gemeenten te willen bekijken of er meer mogelijkheden zijn. Want het kunnen ook bijvoorbeeld experimenten met ontschot budget zijn. Daarmee lopen al experimenten.

Sociaal ontwikkelbedrijven
De PVV kreeg de Kamer mee in een motie die zegt dat de expertise en infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven wordt ingezet om mensen binnen de doelgroep aan het werk te krijgen. Soortgelijke steun was er voor een motie van de ChristenUnie die met het oog op de uitstroom van WSW’ers aandacht van het kabinet vraagt voor toekomstbestendige sociale ontwikkelbedrijven.

Loonwaardemeting
De minister kijkt de komende maanden nog fundamenteler naar de Participatiewet. Dat staat los van de behandeling van het breed offensief waar de Kamer zich nog over gaat buigen. Het CDA riep in een ook aangenomen motie de regering alvast op de loonwaardemeting verder te vereenvoudigen. Die wordt in de praktijk door veel werkgevers nog als een obstakel ervaren. Een soort ‘staffelsysteem’ zou beter werken. Minister Schouten weet niet of dat ook een uitkomst is, want de meningen verschillen over de vraag of dat daadwerkelijk een vereenvoudiging is. Maar zij wil ook op dit vlak zeker de mogelijkheden bekijken.

Tekst: Klaas Salverda