De Tweede Kamer is zonder uitzondering voor de uitvoering van het Breed offensief dat tot doel heeft meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Verder kan een overgrote meerderheid zich vinden in de voorgenomen verbetering van het fundament onder de Participatiewet.

Minister Carola Schouten (Participatie)

Het wetsvoorstel Breed offensief lag al meer dan twee jaar in de Kamer. Het maatregelenpakket bestaat onder meer uit:

  • het vereenvoudigen van loonkostensubsidie;
  • het introduceren van een expliciete aanvraagmogelijkheid voor ondersteuning op maat (zoals jobcoaching) en het harmoniseren van ondersteunende instrumenten (zoals persoonlijke ondersteuning en werkvoorzieningen, zoals werkplekaanpassingen);
  • het wegnemen van administratieve knelpunten bij samenloop van de no-riskpolis en de ziekmelding;
  • vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
  • een uitzondering op de vierwekenzoektermijn voor een groep jongeren met beperkingen, en de bevoegdheid voor gemeenten om zo nodig ondersteuning tijdens de vierwekenzoektermijn te bieden.

Cijfers banenafspraak

Naast alle wetgeving is de Kamer heel benieuwd naar de meest actuele kwartaal- en jaarcijfers over de uitvoering van de banenafspraak. Die zouden, markt en overheid bij elkaar, eind vorig jaar op 80.000 moeten liggen. In het vierde kwartaal 2021 was de werkelijke stand 73.500. ‘Geen woorden maar banen’, hield VVD-kamerlid Daan de Kort de Rotterdamse minister voor participatie, Carola Schouten, voor.

Goede voorbeeld

Schouten is zeer met de Kamer eens dat overheden, en zeker ook het Rijk, zelf het goede voorbeeld moeten geven. De minister vertelde dat volgende week de nieuwste cijfers komen. Hierop vooruitblikkend wilde ze wel alvast kwijt dat ze ‘niet de indruk’ heeft dat het beeld verschillend is van andere jaren.

Daarom heeft Schouten net weer contact gehad met haar collega’s van BZK, als eerstverantwoordelijke voor de rijksdienst, en met OCW, omdat de uitvoering van de banenafspraak in het onderwijs echt ver achterblijft. ‘Dit kan zo niet, als wij zelf de mond vol hebben van een inclusieve arbeidsmarkt’, zei Schouten maandag tijdens een groot wetgevingsoverleg met de Kamer.

Plan van aanpak

Een motie van de VVD waarin de regering wordt verzocht nog deze zomer met een plan van aanpak te komen om de prestaties van overheids- en onderwijswerkgevers te verbeteren kan op brede politieke steun rekenen. Of er weer een plán komt weet de minister nog niet. Maar zeker is wel dat zij het signaal vanuit de Kamer aan haar collega’s in het kabinet zal overbrengen en dat die hier echt meer werk van moeten maken. ‘Als de minister verder nog een duw nodig heeft, zijn we vast bereid om dat met z’n allen te doen’, beloofde Chris Stoffer van de SGP.

Huis van Thorbecke

Van andere moties, op het vlak van de Participatiewet, vroeg de minister de indieners die aan te passen. Daaronder valt de wens van D66 om meer beeld te krijgen bij de besteding van het zogeheten P-budget dat per 1 januari naar het gemeentefonds overgaat, juist om budgetten te ontschotten. ‘Mijn relatie met gemeenten is niet zodanig dat zij voortdurend verantwoording aan mij afleggen over hoe geld wordt uitgegeven’, zei de minister met een verwijzing naar het Huis van Thorbecke.

Amendementen

Opvallend was dat minister Schouten werkelijk álle amendementen ontraadde die rond bijstand en participatie vanuit de Kamer zijn ingediend. Die varieerden van de afschaffing van de tegenprestatie, waarvan gemeenten zelf bepalen of ze die wel of niet eisen, en het vrijlaten van de helft van de arbeidsinkomsten naast een uitkering, tot en met het afschaffen van de kostendelersnorm ook boven de 27 jaar.

‘Daar hebben we dan afgelopen twee jaar en de afgelopen weken zo ons best voor gedaan. Tot zover onze medewetgevende taak’, reageerde GroenLinks-kamerlid Senna Maatoug.

Doelgroep verbreden

Tenslotte kreeg de minister van meerdere Kamerleden de vraag hoe zij aankijkt tegen verbreding van het doelgroepregister waar andere groepen mensen buiten vallen. Zij herinnerde eraan dat dit register zo is afgesproken tussen sociale partners en gemeenten. De minister wil daar ‘zorgvuldig naar kijken’, maar dan wel samen met deze en andere partijen in de Werkkamer: ‘Zoiets leggen we niet eenzijdig op.’

Tekst: Klaas Salverda