Simpel Switchen hoort thuis in het DNA van de wetgever, beleidsmakers, uitvoerende beroepskrachten en werkgevers. De brede samenwerking die op dit vlak is ontstaan wordt voortgezet, bericht minister Carola Schouten (SZW, participatie) aan de Tweede Kamer.

De Rijksoverheid stuurt er al langer op aan dat mensen makkelijk de stap zetten van uitkering naar werk. En als het nodig is weer terug naar een uitkering. Zonder dat mensen daarbij financiële onzekerheden kennen of rechten verliezen. Voor de komende jaren is de aandacht voor dit thema nu geborgd.

In het programma Simpel Switchen werken departementen, Divosa, gemeenten, UWV, zorgpartijen en ervaringsdeskundigen met elkaar aan het wegnemen van drempels en belemmeringen en het versoepelen van overgangen in de participatieketen. ‘We willen dat mensen makkelijker tussen uitkering en (deeltijd) werk en tussen vormen van participatie zoals dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk kunnen switchen’, schrijft minister Schouten aan de Kamer.

Bestaanszekerheid
Volgens haar levert het programma, dat al een aantal jaren loopt, een belangrijke bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen en de toegang tot werk. Staatsecretaris Maarten van Ooijen van VWS en minister Schouten willen ‘het enthousiasme en de bereidwilligheid van de uitvoeringspraktijk’ graag ondersteunen met de zekerheid en duidelijkheid van een langlopend programma en het bestuurlijk commitment van de gemeenten via de VNG. Daarnaast willen de bewindslieden werkgevers graag meer in het programma betrekken.

Meerjarenprogramma
Het meerjarenprogrammaplan, dat van 2024 tot en met 2027 loopt, kent zes hoofddoelen:

1. Bij een switch is er beter financieel en fiscaal inzicht voor de mensen die (willen) switchen en professionals en worden de negatieve financiële gevolgen van de switch beperkt.
2. Er zijn soepele overgangen tussen uitkering, onbetaald werk (dagbesteding) en betaald werk (beschut werk, banenafspraak regulier).
3. Er zijn soepele overgangen tussen vormen van betaald werk.
4. Als mensen een stap zetten, is er altijd een veilige weg terug.
5. Professionals voelen zich gesteund en hebben de kennis en tools om mensen te ondersteunen bij het simpel switchen.
6. En tenslotte: beter inzicht in data en resultaten van het programma.

Tekst: Klaas Salverda