Het aantal gerealiseerde banen voor mensen met een arbeidsbeperking die bij het Rijk in dienst treden, is vorig jaar opnieuw gestegen.

Als werkgever zit het Rijk nu zelf op een realisatiepercentage van 77 procent ten opzichte van de doelstelling van de banenafspraak in het derde kwartaal van 2023. Dit is een stijging van 8 procentpunt ten opzichte van het realisatiepercentage in het derde kwartaal 2022 (70 procent).

De jaarmeting over heel vorig jaar is nog niet bekend. Die komt in juli uit. Daarom is de stand van het derde kwartaal van 2023 genomen. Het aantal voltijdsbanen van 25,5 uur voor medewerkers bij het Rijk die onder de Wet banenafspraak vallen, ziet er als volgt uit:

Het gaat hierbij om een breed scala aan functies, bericht demissionair minister Hugo de Jonge (BZK) bij de toezending van de jongste Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk aan de Kamer. Het Rijk is een van de sectoren die bij de overheid de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking verwezenlijken.

BZK coördineert
In vier hoofdstukken gaan de minister en staatssecretaris Alexandra van Huffelen in op hoe het afgelopen jaar is gewerkt aan de ambities op het gebied van personeel, organisatie, duurzaamheid, informatievoorziening, inkoop en huisvesting. BZK heeft een coördinerende verantwoordelijkheid voor de organisatie en de bedrijfsvoering over alle ministeries.

Hernieuwde focus
In de begeleidende brief aan de Kamer wordt niet specifiek ingegaan op de uitvoering van de banenafspraak bij het Rijk. In het rapport zelf wordt nog wel gerefereerd aan een voortgangsbrief van eind 2023 waarin een ‘hernieuwde focus voor de banenafspraak binnen het Rijk’ werd aangekondigd.

Actueel gaat het bij het Rijk om drie thema’s:
• het belang van het inrichten van een adequate begeleidingsstructuur;
• inventariseren van kansrijke domeinen in samenwerking met Binnenwerk;
• en aanscherpen van de kwaliteit en duurzaamheid van gerealiseerde banen.

Vereenvoudiging
Los van de eigen bedrijfsvoering is op 17 oktober 2023 het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin staat onder andere dat het onderscheid tussen markt en overheid op termijn wordt opgeheven. Ook na invoering van deze wijziging blijft het Rijk zich inzetten voor de doelgroep binnen de Banenafspraak.

Tekst: Klaas Salverda