Bij het scheiden van de markt hebben de demissionaire ministers van SZW en Participatie de Kamer en het nieuwe kabinet nog de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024 nagelaten.

Zij werkten samen met UWV, de SVB en de gemeenten via een meerjarige aanpak aan vereenvoudiging van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid. Met de Vereenvoudigingsagenda wordt de Kamer jaarlijks overzicht en inzicht gegeven in de voortgang van het geheel. Daar zitten ook nog allerlei onderwerpen bij die het (demissionaire) kabinet komende tijd had willen voorleggen aan de Kamer. Dat is nu aan de nieuwe regering.

Achtergrond
‘De sociale zekerheid is erg complex geworden voor veel mensen die er van afhankelijk zijn. Door vereenvoudiging willen we bereiken dat onze regelingen voor mensen, werkgevers en dienstverleners begrijpelijker, voorspelbaarder en toegankelijker worden’, schrijven de ministers aan de Kamer.

Verbetering van regelingen via vereenvoudiging is volgens hen ook hard nodig om de bestaanszekerheid en de (arbeids)participatie van mensen te verbeteren. In de Vereenvoudigingsagenda staat het perspectief van mensen voorop. Maar in de uitwerking staan de betrokken ministers ook voor vereenvoudiging voor werkgevers en de uitvoering.

Participatiewet in balans
Zo ligt op dit moment een aantal wetsvoorstellen ter consultatie bij de Raad van State, waaronder het wetsvoorstel Participatiewet in balans. Het regelt onder meer aanpassing van het vaststellen van het vermogen, het verruimen van de bijverdiengrenzen, het versoepelen van de aanvraagprocedure en het vereenvoudigen van het verrekenen van inkomsten in de bijstand.

De ministers noemen ook op het programma Simpel switchen dat de overgang tussen uitkering en werk wil vereenvoudigen. Zodat mensen makkelijker tussen uitkering en (deeltijd) werk en tussen vormen van participatie zoals dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk kunnen wisselen.

Ieder onderwerp, van vereenvoudiging van de WW tot en met internationale dienstverlening door de SVB, is overzichtelijk in stukjes verdeeld. Daarin staat precies wat het knelpunt is, om welke regeling het gaat, in welke fase de verbetering zit, hoe en met wie het wordt aangepakt, wat de voortgang (ook richting het parlement) is en wat de relevante onderliggende stukken zijn.

Politieke keuzes
Zoals bekend werkt SZW naast korte termijnoplossingen in het voorstel Participatiewet in balans ook aan een fundamentele herziening van de Participatiewet. Vereenvoudiging vraagt om politieke keuzes, houden beide ministers de Kamer en hun eigen opvolgers voor. In het besef dat het aan een volgend kabinet is om daar verder richting aan te geven.

Tekst: Klaas Salverda