Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport wil zich er als coördinerend bewindspersoon voor inzetten dat het VN-verdrag handicap ook de komende jaren bij bedrijven, organisaties en overheden op de agenda blijft staan.
Het denken vanuit een meer sociale visie, het verbeteren van de toegankelijkheid en het bewerkstelligen van inclusie vergt volgens haar een proces van lange adem en het voortzetten van de samenwerking met heel veel partijen in het land. De Kamerbrief waarin zij nieuwe en aanvullende beleidsvoornemens aankondigt, staat nogal in contrast met het standpunt van de vorige bewindspersoon, staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Die beëindigde een van de grootste programma’s, ‘Onbeperkt meedoen!’, dat over de implementatie van het VN-verdrag ging.

Van medisch naar sociaal
In de samenwerking met alle betrokken partijen wil minister Helder weg van een medische blik op een beperking, met een focus op het individu en wat hij of zij niet (meer) kan. Zij wil toe naar een meer sociale visie, ‘want het is niet de beperking die iemand gehandicapt maakt, maar de wisselwerking tussen de beperking en de ontoegankelijkheid van de maatschappij. Als wij er met elkaar in slagen de samenleving toegankelijk en inclusiever te maken, is iemand met een beperking minder gehandicapt’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Acceptatie en waardering
Een mooi voorbeeld hiervan zag zij zelf onlangs terug in de praktijk tijdens een werkbezoek aan Amersfoort. Daar zag zij hoe een lokale onderwijsinstelling samen met een leerwerkbedrijf voortdurend maatwerk inzet: ‘De jongere en de persoonlijke omstandigheden staan centraal. Er wordt gekeken wat iemand nodig heeft. Samen met de gemeente en de potentiële werkgevers bestaat hierover een gemeenschappelijke visie.’ Zij merkte hoe deze aanpak ertoe bijdraagt dat leerlingen en werknemers zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. En hoe zo de toegankelijkheid voor hen wordt vergroot.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord noemt onder andere het begeleiden van meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, met daarbij het uitbreiden van de arbeidsmarktinfrastructuur om de overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk te stimuleren. Minister Karien van Gennip van SZW en minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) werken aan het verbeteren van de ondersteuning van mensen naar werk en aan het wegnemen van belemmeringen om te gaan werken. Zo worden in het kader van het project Simpel switchen in de Participatieketen initiatieven ondernomen om de overgangen van uitkering naar werk en – zo nodig – ook weer terug te versoepelen.

Breed Offensief
Een belangrijke stap van het kabinet tot verbetering van de Participatiewet, specifiek gericht op mensen met een arbeidsbeperking, vormt het wetsvoorstel Breed Offensief. Minister Helder herinnert de Kamer eraan dat zij tijdens het commissiedebat van 23 februari grote bereidheid heeft getoond om de behandeling van het wetsvoorstel snel voort te zetten. Die staat nu gepland op 27 juni. Het kabinet streeft ernaar dat de wet per 1 januari 2023 in werking kan treden.

Vervolg Banenafspraak
Daarnaast is minister Schouten met alle partijen in gesprek over de Banenafspraak en het dichterbij brengen van een inclusieve arbeidsmarkt. Op basis hiervan zal zij ook het wetsvoorstel voor een vereenvoudigde Banenafspraak wegen, dat door het vorige kabinet is voorbereid om de systematiek te vereenvoudigen en administratieve belemmeringen weg te nemen.

Het Rijk als inclusieve organisatie
Een inclusieve en toegankelijke samenleving vergt, aldus minister Helder, ook dat het Rijk een toegankelijke organisatie is voor mensen met een beperking. Ministeries hebben al verschillende methodes ingezet om meer banen te creëren voor (Rijks)medewerkers met een beperking. Door middel van individuele en collectieve plaatsingen, inzet van social return, maatschappelijk verantwoord inkopen en samenwerking met andere werkgevers.

Zoals bekend heeft het Rijk zich ten doel gesteld om eind 2023 ongeveer 5.000 banen voor mensen vanuit de doelgroep Banenafspraak gerealiseerd te hebben.

Tekst: Klaas Salverda