Ondanks de coronacrisis zijn voorzieningen zoals loonkostensubsidie en beschut werk verder gestegen.
Dat blijkt uit een factsheet, die is gepubliceerd door het ministerie van SZW. De factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet tot halverwege 2021. Daarmee beschrijft het de ontwikkelingen tijdens het eerste jaar van de coronacrisis, die in Nederland in maart 2020 begon. SZW stelt drie thema’s aan de orde:

  • de ontwikkeling van bijstandsuitkeringen
  • de ondersteuning door gemeenten in het algemeen
  • en aan personen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Gemeenten bieden uiteenlopende re-integratie- en participatievoorzieningen gericht op meedoen, het leren van vaardigheden of het opdoen van werkervaring. Daarnaast kunnen gemeenten structurele loonkostensubsidie, jobcoaches en beschut werk als re-integratievoorziening inzetten om mensen met een arbeidsbeperking met verminderde arbeidsproductiviteit naar een baan te geleiden.

Groei zet door
Sinds de invoering van de Participatiewet groeide de inzet van het instrument loonkostensubsidie gestaag. Deze groei zette ondanks de coronacrisis onverminderd door. In juni 2021 liepen bijna 28.000 loonkostensubsidies, waarvan 2.690 forfaitair – een stijging van ruim 15% ten opzichte van een jaar eerder (figuur 5).


Daarnaast liepen in juni 2021 bijna 14.000 trajecten waarin mensen met een arbeidsbeperking werden begeleid door een jobcoach. Dit aantal is ten opzichte van een jaar eerder met 11% gestegen.

Tenslotte bestonden er volgens het UWV eind juni 2021 5.913 beschutte werkplekken en waren er 9.966 positieve adviezen afgegeven. Om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek is een positief advies van het UWV nodig. Het aantal beschutte werkplekken steeg in een jaar tijd met 32%.

Daling bij Wsw
Eind 2020 werkten in totaal 165.000 mensen onder de Banenafspraak, in de beschutte omgeving van een sociale werkvoorziening (Wsw) of in beschut werk onder de Participatiewet. Ten opzichte van eind 2019 daalde dit aantal met 1.671 personen (-1%). De daling van het aantal mensen op een interne plaatsing in een sociale werkvoorziening (Wsw) werd verwacht, omdat sinds de invoering van de Participatiewet er geen nieuwe mensen meer instromen.

Herstel bij banenafspraak
Het aantal werkenden onder de banenafspraak nam in de eerste helft van 2020 af als gevolg van de coronacrisis, maar herstelde in de tweede helft van het jaar. De cijfers over de eerste helft van 2021 laten zien dat de groei doorzet: ruim 122.000 mensen werkten eind juni 2021 onder de banenafspraak. Het aantal mensen dat op een beschut werkplek onder de Participatiewet werkt steeg verder naar 5.913.

Tekst: Klaas Salverda