In de schriftelijke vragen en beantwoording over de begroting van SZW komen we het volgende antwoord tegen:

De twee bewindslieden, Karien van Gennip en Carola Schouten, hebben geen zicht op het aantal mensen dat graag wil en kan werken met een aandoening of ziekte. Wel kunnen ze op basis van de enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS een inschatting maken dat er circa 200.000 mensen met een ervaren gezondheidsbeperking zijn onder circa 650.000 mensen die mogelijk willen en kunnen werken.

Belangrijke kanttekening is dat de ministers niet kunnen zeggen of deze mensen ook problemen ervaren om op de arbeidsmarkt (terug) te komen als gevolg van hun gezondheid. Uit de EBB-enquête volgt:

• Onder 350.000 werklozen geven 86.000 mensen aan enigszins, maar niet ernstig, in hun activiteiten beperkt te zijn door hun gezondheid, en 15.000 mensen aan ernstig beperkt te zijn door hun gezondheid.
• Onder de 301.000 mensen die ‘semiwerkloos’ zijn, omdat ze ofwel recent naar werk gezocht hebben maar niet direct beschikbaar zijn, ofwel beschikbaar zijn voor werk maar daar niet recent naar hebben gezocht, geven 89.000 mensen aan enigszins, maar niet ernstig, in hun activiteiten beperkt te zijn door hun gezondheid, en 16.000 mensen aan ernstig beperkt te zijn door hun gezondheid.

WIA en Banenafspraak
Niet iedereen in de WIA en doelgroep Banenafspraak wil en kan werken, geven de ministers aan:

• Kijkend naar de mensen met een WIA-uitkering stellen zij vast dat van de 70.000 mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn in de WIA 51,9% aan het werk is. Circa 33.000 mensen in de WIA die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, werken niet.
• Kijkend naar de doelgroep Banenafspraak (mensen met een beperking vanuit de Participatiewet en Wajong) stellen de bewindslieden van SZW vast dat in het eerste kwartaal van 2023 circa 134.000 van de bijna 259.000 mensen aan het werk is. Circa 125.000 mensen die tot de doelgroep Banenafspraak behoren zijn nog niet aan het werk.

De Nederlandse Arbeidsinspectie doet momenteel onderzoek naar de oorzaken waardoor een deel van de mensen uit het doelgroepregister banenafspraak de afgelopen jaren niet gewerkt heeft. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2024 verwacht.

Bron: Beantwoording feitelijke vragen bij de begroting 2024 van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid