Werkgevers- en werknemersorganisaties zoals verenigd in de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staan pal achter de banenafspraak: ‘Het commitment dat hierover bij het sluiten van het Sociaal Akkoord 2013 bestond, is er nog steeds.’
Dat schrijft voorzitter Chris Simons van De Werkkamer, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid en de VNG, aan de minister voor Participatie Carola Schouten.

Bij het aantreden van het kabinet-Rutte IV heeft De Werkkamer gesproken over de toekomst van de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. De leden van De Werkkamer vinden dat de afspraken die zijn gemaakt over de banenafspraak, waaronder het afgesproken volume van 100.000 banen voor de private sector (en 25.000 voor de overheidssectoren), absoluut overeind moeten blijven.

Verdere verbeteringen
De vraag voor De Werkkamer was eerder wat er moet gebeuren om de banenafspraak verder te brengen en welke bestaande drempels moeten worden weggenomen richting een inclusieve arbeidsmarkt. De Werkkamer adviseert om in de komende kabinetsperiode verdere verbeteringen door te voeren ten behoeve van de uitvoering van de banenafspraak.

Andere groepen
Daarnaast vraagt De Werkkamer ook aandacht voor groepen niet-werkenden die niet vallen binnen de doelgroep van de banenafspraak, maar ook een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Zij noemt bijvoorbeeld mensen in de WIA, langdurig werklozen, niet-uitkeringsgerechtigden en statushouders.

De Werkkamer noemt het van belang dat zij ook ondersteuning krijgen als dat nodig is. Daar is extra en structureel budget voor nodig. Maar de Werkkamer benadrukt ook hier nog een keer dat zij nadrukkelijk niet wil tornen aan de gemaakte afspraak voor de huidige doelgroep die onder de banenafspraak valt.

Belangrijk instrument
Minister Schouten praat komende week met de Kamer over het vervolg van de banenafspraak. Beide bewindspersonen op SZW, Van Gennip en Schouten, zien de banenafspraak als een belangrijk instrument om mensen die met een steuntje in de rug bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, aan het werk te helpen. Dat staat ook in de planning die ze net naar de Kamer hebben gestuurd om te vertellen wat de voornemens en prioriteiten uit het coalitieakkoord voor hun ministerie zijn.

Lees hier de volledige brief van De Werkkamer>>

Tekst: Klaas Salverda