Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft een wijziging van de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van de aanpassing is het verlagen van de regeldruk. Onder meer de regels rondom de loonkostensubsidie en de loonwaardemeting worden gewijzigd.
Eind 2015 kondigde Klijnsma na kritiek van sociale partners al aan dat ze een wijzing zou indienen. Aanleiding waren klachten over de bureaucratie waarmee de uitvoering van deze wetten gepaard ging.

Vooruitlopend op een uitvoeringsbesluit, is het sinds 1 april jongstleden al mogelijk dat specifieke groepen schoolverlaters afkomstig uit het VSO, Pro of de entreeopleiding MBO zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen. Gemeenten kunnen dus loonkostensubsidie verstrekken aan jongeren die al zijn gaan werken bij een werkgever.

Forfaitaire loonkostensubsidie

En sinds de indiening bij de Kamer kunnen gemeenten ook al forfaitaire loonkostensubsidie inzetten. Dit houdt in dat gemeenten een vaste loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimum loon kunnen verstrekken in het eerste halfjaar van een dienstbetrekking en na dat halfjaar een loonwaardemeting toepassen.

Die periode kan een goed beeld worden verkregen van de capaciteiten van de werknemer. Door het meewegen van het ontwikkelperspectief bij het bepalen van de termijn waarop de loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld, wordt de loonwaardemeting meer flexibel en persoonsgericht. Het vermijdt onnodige bureaucratie en laat werkgevers eerder een beeld krijgen van de financiële gevolgen van het aannemen van de kandidaat.

Andere vereenvoudigingen uit het wetsvoorstel dat Staatssecretaris Klijnsma naar de Kamer heeft gestuurd:

  • Er komt een flexibele termijn voor het herbeoordelen van de loonwaarde op de werkplek. Een loonwaardemeting hoeft niet meer jaarlijks (bij regulier werk) of driejaarlijks (bij beschut werk) te gebeuren. De frequentie wordt afgestemd op de individuele omstandigheden van de werknemer en het perspectief op eventuele ontwikkelmogelijkheden. Gemeenten wordt gevraagd om voortaan bij loonwaardemetingen zo mogelijk al een uitspraak te (laten) doen over het ontwikkelingsperspectief van de werknemer en wanneer de loonwaarde van de werknemer opnieuw moet worden gemeten.
  • Harmonisering premiekorting (mobiliteitsbonus) voor mensen met scholingsbelemmeringen: de premiekorting wordt voor deze groep geharmoniseerd op 2000 euro per jaar, voor maximaal drie jaar.
  • Wijziging van de voortgezette werkregeling in de Wajong2010 zodanig dat het inkomen van de werkende Wajonger meer in lijn is met het loon van iemand die met een loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet werkt. Iedere werkende jonggehandicapte die ten minste 27 jaar is, zeven jaar recht op arbeidsondersteuning heeft gehad en een inkomen van 20% WML of meer verwerft, ontvangt zonder vaststelling van de resterende verdiencapaciteit een loonaanvulling tot 100% WML.

Het wetsvoorstel moet 1 januari 2017 ingaan.

Download hier het wetsvoorstel.